Skip to main content

Laman utama

  • Ruang siber yang lebih selamat
    untuk Negara Brunei Darussalam
    menuju ke arah Negara Pintar
    yang terhubung

Kenali Kami

Cyber Security Brunei memberi perkhidmatan keselamatan siber untuk orang awam, sektor swasta dan sektor awam di Negara Brunei Darussalam

Mengenai CSB

"...keselamatan siber mesti diberikan perhatian khusus. Negara perlu menangani isu keselamatan siber, kerana kesan negatif siber boleh menyerap ke dalam negara, masyarakat dan keluarga."

TITAH
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BERSEMPENA SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KALI-35 BAGI TAHUN 2019

Maklumat terkini

Perkhidmatan

Kesedaran Keselamatan

Secure Verify Connect adalah inisiatif BruCERT dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang keselamatan internet dan sekuriti maklumat di golongan penduduk Negara Brunei Darussalam.

Display page title
On